Ga naar de inhoud

Disclaimer

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. 

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Tweede Kamer der Staten-Generaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gebruik van informatie en gegevens (Creative Commons)

Creative Commons

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons CC BY-NC-ND (naamsvermelding - niet commercieel - geen afgeleide werken) verklaring van toepassing. Deze houdt in dat u debatten kunt downloaden, hergebruiken en delen, zolang de debatten intact blijven en niet commercieel gebruikt worden. Daarnaast moet de Tweede Kamer worden vermeld als maker van het werk. En tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Lees meer over de Creative Commons-licenties.

De foto's op Debat Gemist zijn niet rechtenvrij en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de Dienst Communicatie dan wel via de fotografen.

Fotografie

Hans Kouwenhoven.

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen.